Story

TID in de Europese wijk

18/03/2019 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Participatieve projecten ontwikkelen in uw handelswijk

Het principe van territoriaal concurrentievermogen

Terwijl het huidige Europese beleid een intelligente specialisatie van gebieden bepleit die erop gericht is elke regio een concurrentievoordeel te geven op basis van zijn specifieke kenmerken, kansen en toekomstperspectieven.

In een tijd waarin het beginsel van territoriaal concurrentievermogen centraal staat in de debatten van vandaag: wanneer de verdeling van rollen, bevoegdheden, acties en besluiten tussen de verschillende actoren op een bepaalde plaats een beter gedeeld bestuur mogelijk maakt.

Hoe kunnen deze principes in de praktijk worden toegepast en hoe kunnen innovatieve en duurzame projecten op lokaal niveau in een winkelgebied worden ontwikkeld?

Gebaseerd op een algemene methodologie van handelsontwikkeling...

Het programma Think Innovate Develop stelt een gevoelige en participatieve benadering in drie fasen voor, waarbij alle actoren in een wijk betrokken zijn (op basis van het principe van de viervoudige spiraal: burgers, lokale overheden, de academische wereld en het bedrijfsleven) en waarbij gebruik wordt gemaakt van immersieve en toegepaste onderzoeksinstrumenten en -methoden gedurende het hele proces van onderzoeks-actie:
 • THINK: de identiteit van een handelswijk blootleggen en het aanbod positioneren volgens het kerndoel van de handelswijk
 • INNOVATE: innovatieve ideeën voor het gebied doen ontstaan, testen en prototypen ervan maken.
 • DEVELOP: het organiseren van de ontwikkeling van projecten tussen alle actoren door het coördineren van acties en het opzetten van een systeem van taskforces op grotere schaal.

Op basis van deze uitdagingen en het grijpen van een kans in de Europese wijk werd besloten om de methode in 2018 te operationaliseren. Een multidisciplinair team wordt daarom gevormd en begint het werk:

 • Oprichting van een onderzoeksgroep bestaande uit verschillende actoren uit de Europese wijk die van het begin tot het einde van het programma zullen deelnemen aan de verzameling van gegevens en de verrijking van de resultaten: aanwezigheid op 4 workshops "identiteit, strategische marketing, ideatie en prototyping", kritische evaluatie en validatie van de inhoud.
 • Semi-directionele interviews, brede vragenlijsten met burgers, winkeliers en wijkdeskundigen, en vragenlijsten met een breed spectrum.
 • Bibliografisch onderzoek
 • Rondleiding en subjectieve kaart

Naar concrete resultaten en een leerzame menselijke ervaring

 • 1500 gebruikers geïnterviewd,
 • 1 inspirerende video van lokale consumenten
 • Verscheidene "gevoelige" en/of "objectieve" kaarten van het commerciële gebied
 • Een identiteits- en strategische studie geschreven en geïllustreerd
 • 100 ideeën voor de wijk
 • 4 prototypes van projecten in partnerschap uit te voeren voor hun concrete ontwikkeling
 • De zekerheid van constructieve betrokkenheid van de burger, professionele en strategische betrokkenheid.
 • De voldoening die in de ogen van elke gebruiker waarneembaar is en die zich actief en creatief voelt voor zijn wijk.
 • Het gevoel dat men het ontstaan van wenselijke, haalbare en levensvatbare projecten voor de Europese wijk mogelijk heeft gemaakt.

Ik kijk uit naar de uitvoering van de oplossingen. Velen van ons hebben ze samen gecreëerd! Het is goed om te zien dat verschillende actoren in de buurt de uitdaging van het verenigen begrijpen.

Elsa Buurtbewoner